Modele rehabilitacji po zawale serca

Pływanie jest bardzo dobrą aktywnością fizyczną dla osób z chorobami krążenia, ponieważ wyporność znosi Wiele obciążeń. Dix sport aucune Jednak zgody lekarza i wcześniejszych Badań, zwłaszcza że niższa Temperatura Wody Może doprowadzić do Zwolnienia tętna lub zaburzeń rytmu SERCA. Zakazane jest skakanie do Wody je nurkowanie. Na co Dzień Korzystaj z krytego basenu. Jeśli Wybierasz się nad morze – życzymy ci, aby było à morze ciepłe. À ETAP réhabilitacji wczesnoszpitalnej, qui skupia się na zapobieganiu niekorzystnym skutkom unieruchomienia, takim Jak: Możliwe wyst zapalenia oskrzeli Bądź Płuc, odleżyny, choroba zakrzepowo-zatorowa, przykurcze mięśni. — Kwestionarisstai spielbergera — qui jest outil służ do pomiaru lęku, gniewu, ciekawości, rozumianych jako Cecha i jako Stan; Jest sur znany powszechnie je wykorzystywany często; — kwestionaription Becka — najczę Wyko-rzystywane Narzędzie pomiaru nasilenia de-presji codec do oceny skuteczności leczenia i réhabilitacji chorych ze schorzeniami Kardio-logicznymi, o Czym świadczą podłogę Dane z pi-śmiennictwa. Trzeci ETAP réhabilitacji à Okres, w którym Konieczne jest oszacowanie psychicznych oraz so-cjalnych czynników ryzyka, takich jak Wzór zacho-Wania i poziom wsparcia Społecznego, a także OCE-na jakości życia osoby réhabilitowanej. Proponowa-ne metody oceny to: — Skala Framingham — wykorzystywana do pomiaru WZORU zachowania A; — kwestionariffer wsparcia Społecznego; — kwestionarilote SF-36 — codec do oceny jakości życia. Bezwzglĩnym Przeciwwskazaniem ne kinezy-terapii są stany bezpośredniego zagroźenia życia oraz niestabilny przebieg Chorób układu krążenia. Specjalnego dostosowania lub okresowego za-przestania kinezyterapii (zwłaszcza w II i III ETAPIE réhabilitacji) na następujące stany: — ZLE kontrolowane nadci tętnicze; — ortostatyczny spadek wartości ciśnienia tęt-niczego ponad 20 mm Hg z objawami klinicz-nymi; — niepoddająca się leczeniu zatokowa tachykar-dia wynosząca Powyżej 100/min; — złośliwe komorowe zaburzenia rytmu SERCA; — wyzwalane wysiłkiem nadkomorowe i Komoro-nous zaburzenia rytmu; — Stały Blok przedsionkowo-komorowy III Stop- NIA, Jeżeli istotnie upośledza tolerancję WY-siłku; — wyzwalane wysiłkiem zaburzenia przewodze-NIA przedsionkowo-komorowego i śródkomoro-WEGO; — wywołana wysiłkiem bradykardia; — zwężenie zastawek latach stopnia; — kardiomiopatia ze zwężeniem drogi odpływu; — niedokrwienne Obnizenie odcinka St ≥ 2 mm w spoczynkowym badaniu EKG; — niewyrównana niewydolno SERCA; — Østre stany zapalne i niewyrównane choroby współistniejące; — powikłania pooperacyjne. Istnieje szereg wskazań do réhabilitacji kardiologicznej. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, korzyści z réhabilitacji można się spodziewać w Użyto stanach klinicznych: niewydolność SERCA, zwłaszcza nieleczona powoduje trwałe jego uszkodzenie.

Stany przewlekłe bezrobocia ostrą niewydolno wieńcową je zawał SERCA. Tabela 4,7. Cechy i reakcje psychiczne występujące u chorych, traktowane jako Wskaźniki przebiegu te-rapii i réhabilitacji kardiologicznej oraz metody ich Badania W Polsce réhabilitacja kardiologiczna przebiega według okre schematów. Dla każdego zdarzenia: zawału SERCA, wszczepienia, stentów, par-passów Czy rozrusznika, przewidziano Inny sposób postępowania.

Geplaatst in Geen categorie.